Regulamin

Do pobrania:

>> Uniwersalna umowa na usługi językowe zawierane przez stronę Langx.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE LANGX.PL

 

§ 1. [DEFINICJE, POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu internetowego langx.pl, w tym prawa i obowiązki Użytkownika i Operatora związane z korzystaniem z Serwisu. 

 2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, zabezpieczających dostęp osób trzecich do Konta Użytkownika,  za pomocą których Użytkownik loguje się do Konta w Serwisie określony przez użytkownika podczas tworzenia Konta

  2. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która zawarła Umowę o świadczenie usług z Operatorem, której Operator udostępnia możliwość korzystania z zamówionych przez nią treści w Serwisie, 

  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

  4. Konto – indywidualne, elektroniczne konto Użytkownika utworzone przez niego w ramach Serwisu w celu korzystania z usług świadczonych przez Operatora,

  5. Kurs – oferowany przez LangX kurs z języka obcego o określonej liczbie zajęć, udostępniany Użytkownikowi przez Operatora w ramach Serwisu. 

  6. Polski Lektor – osoba prowadząca zajęcia w ramach Kursu dla Użytkowników, posługująca się płynnie językiem polskim oraz językiem obcym, dla której język polski jest językiem ojczystym, 

  7. Native Speaker – osoba prowadząca zajęcia w ramach Kursu dla Użytkowników, dla której język obcy, z którego prowadzi zajęcia jest językiem ojczystym.

  8. Operator – LANGX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, mająca siedzibę na ul. Aleje Jerozolimskie 81/7.10, kod pocztowy 02-201, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0001094633, posiadającą numer REGON: 52810071500000 oraz numer NIP: 7011195330,

  9. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu Konta przez Użytkownika w Serwisie poprzez ręczne wypełnienie przez Użytkownika danych w zakresie adresu e-mail, imienia i nazwiska, numeru telefonu.

  10. Serwis – portal internetowy langx.pl, na którym Operator udostępnia Kurs języka obcego, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Użytkownika,

  11. Umowa – umowa o świadczenie usług edukacyjnych drogą elektroniczną zawierana z chwilą złożenia zamówienia lub rejestracji konta w serwisie, której warunki określa niniejszy regulamin.

  12. Treści – dane tekstowe, graficzne, audialne, audiowizualne umieszczane przez Użytkownika lub Operatora w Serwisie w ramach Kursu, 

  13. Zamówienie – dokument wypełniany przez Użytkownika przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Operatora, określający zapotrzebowanie Użytkownika w zakresie liczby zajęć, poziomu zaawansowania, tematyki.

 3. Użytkownik, przed skorzystaniem z usług Operatora, zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

 

§ 2. [ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ]


 1. Operator świadczy usługi za pośrednictwem Serwisu.

 2. W ramach Serwisu Użytkownik, bez konieczności zarejestrowania Konta, otrzymuje możliwość zawarcia Umowy, przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie, kontaktu z Operatorem za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

 3. W ramach Serwisu Użytkownik, po zarejestrowaniu Konta, otrzymuje odpłatnie Kurs na podstawie zawartej Umowy.

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie określonym w ust. 3 powyżej zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zawarcia Umowy poprzez dokonanie płatności. Szczegółowe zasady rozwiązania lub odstąpienia od Umowy określono w niniejszym regulaminie.

 

§ 3. [KORZYSTANIE Z SERWISU]


 1. Rozpoczęcie korzystania z usług, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu wymaga utworzenia Konta użytkownika w Serwisie. 

 2. Utworzenie konta w Serwisie następuje automatycznie po złożeniu Zamówienia.

 3. Użytkownik tworzy Konto poprzez samodzielne wypełnienie danych zawierających imię i nazwisko oraz adres e-mail, na które zostaną przekazane dane do pierwszego logowania (login i hasło).

 4. Utworzenie Konta w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia potwierdzającego, że podane przez niego dane są kompletne, zgodne ze stanem rzeczywistym i nie naruszają praw osób trzecich oraz że użytkownik jest pełnoletni lub posiada zgodę opiekuna prawnego na utworzenie Konta.

 5. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto w Serwisie.

 6. W przypadku ustalenia przez Operatora, że użytkownik posiada więcej niż jedno Konto w Serwisie bądź jego Konto narusza dobre obyczaje, interesy osób trzecich lub Operatora bądź narusza postanowienia Regulaminu Operator uprawniony jest do usunięcia lub odmowy utworzenia Konta.

 7. Konto Użytkownika zabezpieczone jest utworzonym przez niego dowolnym hasłem składającym się co najmniej z 8 liter, 1 cyfry oraz 1 znaku specjalnego. 

 8. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z ujawnieniem hasła. 

 

§ 4. [WYMAGANIA SYSTEMOWE]


 1. Uczestnictwo w Kursie wymaga spełnienia następujących danych systemowych:

a) Posiadanie urządzenia umożliwiającego komunikację na odległość, wyposażonego w dostęp do Internetu,

b) Posiadanie Konta w Serwisie,

c)Dostęp do sieci Internet, 

d) Zainstalowana przeglądarka internetowa,

e)Dostęp do mikrofonu oraz kamery,

 1. Użytkownik ponosi wyłączny koszt oraz odpowiedzialność za spełnienie przez jego urządzenie warunków technicznych, o których mowa w ust. 1 powyżej.

 2. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej może skutkować niemożnością uczestnictwa w zajęciach bądź zakłóceniami technicznymi, niezależnymi od Operatora.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia w urządzeniach Użytkownika, które uniemożliwiają mu niezakłócony udział w Kursie. 

 

§ 5. [ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ]


 1. Nabór na Kurs trwa przez cały rok kalendarzowy. 

 2. Użytkownik dokonuje zapisu na Kurs, składając za pośrednictwem udostępnionego przez Operatora formularza, w którym określ ilość zajęć, które chciałby odbyć w ciągu miesiąca (jedna lekcja trwa 30 min),

 3. Zapisy na zajęcia prowadzone w ramach Kursu odbywają się pod adresem langx.pl Proces umawiania się na indywidualne spotkania językowe realizowany jest na platformie internetowej pod adresem langx.pl, a spotkania realizowane są przez narzędzia, takie jak Google Meet, Teams i innego rodzaju komunikatory umożliwiające komunikację na odległość. 

 4. Spotkania realizowane są zgodnie z harmonogramem ustalonym za pomocą kalendarza Lektora/Native Speakera udostępnianego w Serwisie.      

 5. Kurs odbywa się całkowicie w formie zdalnej za pośrednictwem platformy umożliwiającej komunikowanie się na odległość – Google Meet.

 6. Spotkanie językowe uznaje się za wykorzystane po dokonaniu rezerwacji terminu spotkania lub poprzez rozpoczęcie połączenia z nauczycielem, nawet jeśli Użytkownik wcześniej je zakończy lub nie pojawi się na nim.

 7. W przypadku odbycia przez Użytkownika co najmniej 70% wszystkich spotkań językowych, LangX na życzenie Użytkownika wystawi odpowiedni certyfikat zaświadczający o liczbie odbytych spotkań językowych.

 

§ 6. [NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH, ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ]


 1. W ramach zawartej umowy Nabywca otrzymuje dostęp do określonej w zamówieniu liczby spotkań o długości 30 minut przez wskazany w zamówieniu okres.

 2. Nabywca ma możliwość rozszerzenia liczby spotkań ponad liczbę określoną w zamówieniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 powyżej. W tym celu Nabywca kontaktuje się z LangX pod adresem e-mail: kontakt@langx.pl. 

 3. Użytkownik ma możliwość przełożenia wcześniej umówionego spotkania bez jego utraty, jednak musi dokonać tego wcześniej niż 24 godziny poprzez platformę po zalogowaniu.

 4. Nieobecność Użytkownika na zajęciach, w przypadkach innych niż rezygnacja, nie stanowi podstawy do zwrotu lub zmniejszenia opłaty za Kurs.

 5. Niewykorzystana liczba spotkań określonych w Zamówieniu nie przechodzi na kolejny miesiąc. 

 6. W przypadku nieobecności Lektora lub Native Speakera, Użytkownik zobowiązany jest poinformować Operatora o tym fakcie. W takim przypadku spotkanie nie jest liczone jako wykorzystana Lekcja, a Użytkownik ma prawo umówić się na zajęcia w innym, dogodnym dla niego terminie. 

 

§ 7. [ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI]


 1. Kurs prowadzony jest przez Operatora odpłatnie.

 2. Kwota i warunki płatności za Kurs szczegółowo uregulowane są w Zamówieniu składanym przez Użytkownika przed przystąpieniem do zawarcia Umowy i zależą od indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.

 3. Aktualnie obowiązujący Cennik Operatora udostępniony będzie nieodpłatnie do wglądu na stronie internetowej Operatora www.langx.pl

 4. Wpłata nastąpi przelewem elektronicznym za pośrednictwem wybranego przez Użytkownika pośrednika płatności z opcji dostępnych aktualnie w Serwisie podczas składania Zamówienia.

 5. Użytkownik ma możliwość zapłaty za Kurs w formie jednorazowej płatności z góry lub w formie płatności cyklicznych z podpiętą kartą płatniczą (w zależności od wersji, na którą się zdecyduje).

 6. Brak płatności w wyznaczonym terminie uprawnia Operatora do odmowy realizacji zajęć w ramach Kursu.

 7.  

§ 8. [PRAWA I OBOWIĄZKI STRON]


 1. Użytkownikowi zapewnia się nieprzerwany dostęp do serwisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Regulaminie.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do:

a)korzystania z Serwisu w sposób zgody z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b)nieingerowania w bazy danych, kody źródłowe, znaki towarowe dostępne w Serwisie, 

c)niezamieszczania treści o charakterze promującym i reklamującym własną działalność, 

d)uczestniczenia w Kursie w sposób niezakłócający korzystania z niego innym Użytkownikom,

 1. Użytkownik nie ma prawa nagrywania lub kopiowania Treści publikowanych w ramach Kursu.

 2. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@langx.pl

 3. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 4. Operator ma obowiązek zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu oraz niezwłocznej naprawy usterek zgłaszanych przez Użytkowników.

 5. Operator ma prawo nagrywania poszczególnych lekcji w ramach prowadzonego Kursu w celach edukacyjnych na potrzeby wewnętrzne. Nagrania nie będą udostępniane poszczególnym Użytkownikom.

 6. O fakcie nagrywania zajęć Użytkownik zostanie poinformowany każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć. 

 7. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na nagrywanie zajęć.

 8. Operatorowi przysługuje całość praw autorskich majątkowych do utworów znajdujących się w Serwisie, a Użytkownikowi zabrania się odpłatnej sprzedaży Treści publikowanych w Serwisie.

 

§ 9. [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]


 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka LANGX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa przy ul. Aleje Jerozolimskie 81/7.10

 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celu:

 3. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na LangX na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 4. Realizacji prawnie uzasadnionego interesu LangX, np. w celu dochodzenia roszczeń z tytułu obowiązywania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne do udziału w zajęciach.

 6. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegać profilowaniu.

 7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia

 8. danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. LangX jako administrator danych odpowiada za bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i dokłada wszelkiej staranności, aby te dane w odpowiedni sposób zabezpieczyć i chronić przed dostępem osób nieupoważnionych.

 10. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z administratorem danych pod adresem e-mail: kontakt@langx.pl

 

§ 10. [PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]


 1. Użytkownik posiadający status Konsumenta, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Konsumenta lub wycieczki termin do odstąpienia wynosi 30 dni.

 3. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy wymaga poinformowania Operatora o decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@langx.pl.

 4. Składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Operator i Użytkownik zwracają sobie wzajemnie otrzymane świadczenia.

 6. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rozpoczęciu świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych przez Operatora do chwili, w której Użytkownik poinformował Operatora o odstąpieniu od umowy.

 

§ 11. [WYPOWIEDZENIE UMOWY]

Umowa jest zawierana na okres wskazany w Zamówieniu bez możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia przez Użytkownika i Operatora, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

 

§ 12. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON]


 1. Operator jest zwolniony z odpowiedzialności za działania Użytkownika, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez użytkownika praw osób trzecich przez Użytkownika.

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za efekty związane z nauką języka obcego, które nabędzie Użytkownik korzystając z Serwisu.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu będące skutkiem działania siły wyższej. W przypadku wystąpienia tego rodzaju okoliczności Operator niezwłocznie poinformuje Użytkownika o przerwie w świadczeniu usług, wskazując przyczynę przerwy.

 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści w Serwisie, przyjmując do wiadomości, że zabronione jest publikowanie Treści naruszających prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich lub inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 13. [DANE KONTAKTOWE]

 1. Celem korzystania z Usług Operatora wymagane jest posiadanie przez użytkownika aktualnego adres poczty elektronicznej, który jest powiązany z kontem Użytkownika.

 2. Adres poczty elektronicznej stanowi formę identyfikacji Użytkownika wobec Operatora oraz formę kontaktu Operatora z Użytkownikiem.

 3. Wszelka korespondencja pisemna lub elektroniczna powinna być kierowana na następujące dane kontaktowe Operatora: e-mail kontakt@langx.pl, adres: LANGX Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 81/7.10, 02-201 Warszawa. 

 4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 powyżej Użytkownik zobligowany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie LangX, nie później niż w terminie 3 dni od daty zmiany kontaktowych.

 5. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w ust. 4 powyżej korespondencję skierowaną na dotychczasowe dane uważa się za skutecznie doręczoną.

 

§ 14. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]


 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Zamówienia obowiązującego między Operatorem a Użytkownikiem.

 2. Użytkownik nie może bez zgody Operatora przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.

 3. Operator udostępnia Użytkownikowi przed zawarciem Umowy Regulamin w systemie teleinformatycznym, który Użytkownik może swobodnie odtwarzać, drukować i pobierać w każdym czasie.

 4. Operator zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

 5. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany poprzez przekazanie jego znowelizowanego brzmienia co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian.

 6. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie, przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego. 

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.01.2024

 

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od Umowy


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja, niżej podpisany/a…………………………………………………….. (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania), niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług związanych z nauką języka obcego świadczonych za pośrednictwem platformy Langx.pl.

…………………………………………………….

Data i czytelny podpis 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu – „Zasady korzystania z usług języka obcego świadczonych przez LangX”

 

SPOTKANIA 

Nabywca na platformie może odbywać spotkania językowe z polskimi lektorami, lektorami z krajów obcojęzycznych i Native Speakerami w zależności od preferencji. 

Lektorzy są dostępni we wskazanych godzinach. Umówienie się na spotkanie następuje po zalogowaniu do platformy langx.pl poprzez dedykowane narzędzie, w którym można wybrać nauczyciela i wskazać konkretny termin spotkania.

 

DOSTĘPNOŚĆ

Polscy lektorzy, Native speakerzy i nauczyciele obcojęzyczni będą dostępni w trybie mieszanym od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-20:00 oraz w sobotę w godzinach 10:00-18:00. Dokładna dostępność danego lektora będzie wskazana w jego kalendarzu.

 

KORZYSTANIE Z PLATFORMY

Nabywca może korzystać z platformy poprzez dowolną przeglądarkę internetową. W przypadku problemów technicznych Nabywca może skorzystać ze wsparcia kontaktując się mailowo z LangX poprzez adres kontakt@langx.pl.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Od umowy zawartej na odległość oraz w lokalu przedsiębiorstwa Nabywca może odstąpić w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyny. 

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY

Umowa została zawarta na okres wskazany w zamówieniu, bez możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia przez strony. Wyjątkiem są sytuacje wskazane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 

KONTAKT

Nabywca w każdej sprawie związanej z usługami językowymi oraz w sprawach technicznych, może skontaktować się z LangX poprzez wiadomość mailową na adres kontakt@langx.pl